GEWOON BIJZONDER

Algemene voorwaarden MILLIO

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

MILLIO: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: MILLIO gevestigd in Tubbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69285217

KLANT: de natuurlijke of rechtspersoon die met MILLIO een overeenkomst aangaat;

OVEREENKOMST: de overeenkomst tussen MILLIO en de klant;

DEELNEMER: diegene die deelneemt aan een studiedag, lezing of training of een andere dienst van Millio afneemt, alsmede diegene ten behoeve van wie de klant met MILLIO de overeenkomst is aangegaan;

TRAINING-LEZING:  de presentatie, het consult, de workshop, de lezing, de coaching activiteit, studiedag of dienst e.d. die door MILLIO wordt verzorgd;

MEDEWERKER: de natuurlijke persoon die namens MILLIO de overeenkomst uitvoert;

MATERIALEN: alle door MILLIO ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, concepten, offertes, lesmaterialen of (elektronische) bestanden.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van werkzaamheden door MILLIO aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen MILLIO en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelingssituatie en andere pre- contractuele situatie.

2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MILLIO voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door MILLIO vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Indien MILLIO niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MILLIO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door MILLIO gedaan zijn vrijblijvend.

3.2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan MILLIO opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop MILLIO zijn aanbieding of offerte baseert.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in offertes, publicaties, e-mailberichten of overeenkomsten van MILLIO binden MILLIO niet.

3.4. Al datgene dat in het kader van een offerte door MILLIO wordt verstrekt blijft zijn onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van MILLIO onverwijld door de klant te worden geretourneerd.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte van MILLIO schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard dan wel op het moment dat de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van MILLIO.

Artikel 5. Annuleren en verplaatsen van training- lezing – studiedag of dienst

5. 1. De tot stand gekomen overeenkomst kan niet geannuleerd worden, tenzij in de offerte en/of overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Indien de klant de training wenst te verzetten naar een andere datum en/of wenst dat de training- lezing – studiedag of dienst op een andere locatie wordt gegeven, dan heeft MILLIO het recht de extra kosten die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 6. Verplaatsen van een training, lezing, studiedag of dienst door MILLIO en vervanger

6.1. MILLIO behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht, zoals o.a. omschreven in artikel 15, de datum, aanvangstijd en/of plaats van de training te wijzigen.

6.2. De klant en de deelnemer worden zo spoedig mogelijk van de wijzigingen genoemd in artikel 6.1 telefonisch of via de e-mail in kennis gesteld.

6.3. Indien gezien de situatie het niet mogelijk is om de datum/aanvangstijd/locatie van de training, lezing, studiedag of dienst te wijzigen, bijvoorbeeld omdat MILLIO optreedt als spreker bij een evenement dat door de klant georganiseerd is op een vaststaande datum en locatie of omdat de overmachtssituatie plaatsvindt kort voor de aanvang van de training, dan zal MILLIO zijn uiterste best doen om voor een vervanger zorg te dagen. Kan MILLIO niet tijdig een geschikte vervanger vinden, dan heeft MILLIO het recht de overeenkomst wegens overmacht te ontbinden. In een dergelijk geval is MILLIO niet aansprakelijk voor enige schade die de klant daardoor lijdt.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1. Iedere overeenkomst leidt voor MILLIO tot een inspanningsverplichting, waarbij MILLIO gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. MILLIO garandeert niet dat met zijn werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen, van de inzet van de deelnemer en van omstandigheden waarop MILLIO geen invloed kan uitoefenen.

7.2. MILLIO heeft het recht, zonder de klant daarvan vooraf in kennis te stellen, de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.

7.3. MILLIO zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met zijn professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

7.4. Indien de medewerker wegens ziekte geen werkzaamheden voor de klant kan uitvoeren, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis gesteld en geldt hetgeen is opgenomen in artikel 6.

Artikel 8. Uitvoeringstermijn

8.1. In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen MILLIO en de klant een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering. MILLIO biedt ten aanzien van afgesproken uitvoeringstermijnen geen enkele garantie en niet-tijdige uitvoering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens MILLIO.

Artikel 9.Verplichtingen van de klant

9.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan MILLIO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan MILLIO worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, zaken en faciliteiten niet tijdig aan MILLIO zijn verstrekt of ter beschikking zijn gesteld, heeft MILLIO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

9.2. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het MILLIO onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

9.3. De klant is gehouden MILLIO onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De klant dient wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens, zoals een adreswijziging en wijziging in zijn telefoonnummer, indien mogelijk vooraf, schriftelijk of via de e-mail aan MILLIO door te geven.

9.4. De klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat de deelnemer de bepalingen uit deze algemene voorwaarden in acht neemt. De klant is verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemer die hij heeft aangemeld voor de training.

Artikel 10. Training – lezing – studiedag of dienst

10.1 MILLIO is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van MILLIO op vergoeding van eventuele schade.

10.2. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de training, studiedag, lezing of dienst

10.3. Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende een training is niet toegestaan.

10.4. Tijdens de training dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van MILLIO toestemming heeft gekregen.

10.5. Indien de betrokken deelnemer of deelnemers om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig zijn en blijven, dan blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

10.6. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de klant die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.

Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst

11.1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. MILLIO zal de klant hierover, indien mogelijk van tevoren, inlichten.

11.2. MILLIO heeft het recht het programma van de training, lezing of studiedag aan te passen indien men dat nodig acht. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 12. Prijzen en tarieven

12.1 De vermelde prijzen en tarieven voor de klant zijnde een bedrijf zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

12.2. De vermelde prijzen en tarieven voor de klant zijnde een consument zijn in euro’s en inclusief btw.

12.3. MILLIO heeft het recht van tijd tot tijd zijn prijzen en tarieven aan te passen.

12.4 MILLIO behoudt zich het recht voor om reis- en verblijfkosten in rekening te brengen aan de klant.

Artikel 13. Betaling

13.1. De klant dient de van MILLIO ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld. Een individuele consument dient de dienst die MILLIO verstrekt te betalen voorafgaand aan de dienst.

13.2. Indien de klant het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft MILLIO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het volledig openstaande factuurbedrag betaald is. MILLIO is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.

13.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

13.3. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant, zullen de vorderingen van MILLIO en de verplichtingen van de klant jegens MILLIO, onmiddellijk opeisbaar zijn.

13.5. MILLIO is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de klant in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de klant voldaan zijn.

Artikel 14. Klachten

14.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan MILLIO kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MILLIO in staat is adequaat te reageren.

14.2. Na het indienen van de klacht dient de klant MILLIO de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

14.3. Het feit dat MILLIO overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat MILLIO erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

14.4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

14.5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal MILLIO slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15. Overmacht

15.1. MILLIO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht.

15.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; natuurrampen; diefstal; brand; terrorisme, rellen of oorlog; belemmeringen door derden; ziekte van de medewerker; verkeersbelemmeringen; verkeersongeval; stakingen; internetstoring; energiestoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; dataverlies als gevolg van computerstoring en overheidsmaatregelen.

15.3. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door MILLIO ingeschakelde derde partij.

Artikel 16. Ontbinding van de overeenkomst

16.1. MILLIO is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen jegens MILLIO niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

16.2. Voorts is MILLIO bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.3. MILLIO is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

16.4. MILLIO is in geval van ontbinding van de overeenkomst niet gehouden tot het vergoeden van eventuele directe- noch gevolgschade die de klant heeft geleden.

16.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of MILLIO de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de klant gefactureerd, onverminderd het recht van MILLIO op vergoeding van schade die hij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MILLIO gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en MILLIO zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MILLIO niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring

18.1. Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training, lezing, studiedag of dienst.

18.2. MILLIO kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;

enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

18.3. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. MILLIO is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens, stukken en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart MILLIO tegen alle aanspraken ter zake.

18.4. De inlichtingen die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden en/of tikfouten bevatten.

18.5. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door MILLIO. Indien de deelnemer weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan zijn de deelnemer en de klant verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

18.6. MILLIO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemers die verband houdt met deelname aan de training, lezing, studiedag of dienst.

18.7. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de deelnemer en MILLIO gezamenlijk doorbrengen als daarna.

18.8. MILLIO is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de deelnemer van de inhoud van de training, lezing, studiedag of dienst.

18.9. MILLIO kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant of de deelnemer op het terrein van MILLIO of op de locatie waar de training, lezing, studiedag of dienst wordt gegeven.

18.10 MILLIO is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

18.11. MILLIO kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door MILLIO verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.

18.12. MILLIO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.

18.13. Indien MILLIO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MILLIO beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van MILLIO gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van MILLIO beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de dienstverlening, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.14. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van MILLIO of zijn medewerkers.

18.15. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van MILLIO. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

18.16, Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens MILLIO gehouden is of onrechtmatig jegens MILLIO handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van MILLIO daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten

19.1. Tenzij MILLIO en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft MILLIO volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de materialen.

19.2. MILLIO verleent aan de klant het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat de klant aan al zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.

19.3. Zonder voorafgaande toestemming van MILLIO is het de klant niet toegestaan de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

19.4. MILLIO behoudt het recht het voor de klant uitgevoerde werk voor zijn eigen promotie te gebruiken.

19.5. Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van MILLIO, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die MILLIO daardoor lijdt.

19.6. De klant vrijwaart MILLIO voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

19.7. Het is zonder voorafgaande toestemming van MILLIO niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training, lezing, studiedag of dienst.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de klant en MILLIO is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en MILLIO zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van MILLIO is gelegen. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat MILLIO schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen